View settings

Font size:
Site colours
Images

Settings

Статут закладу дошкільної освіти №7 "Віночок" (нова редакція) - 2018 р.

 

Додаток 4

до рішення ХХVIII сесії

міської ради VII скликання 

11.10.2018 р. № 1289

 

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 7 «ВІНОЧОК»

ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній власності.

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області.

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 7 «Віночок».

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) для дітей віком від одного до шести (семи) років.

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Августина Волошина, 46.

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради, яке є уповноваженим органом управління.

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Базовим компонентом дошкільної освіти,власним Статутом.

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок.

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.11. Заклад освіти несе відповідальність перед територіальною громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою за:

- реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12. Заклад освіти має право здійснювати обробку персональних даних, що містяться в зареєстрованих базах даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, відносин у сфері охорони здоров’я.

1.13. Взаємовідносини між закладом освіти і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

2.2. Прийом дітей здійснює директор закладу освіти протягом календарного року.

2.3. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.4. У закладі освіти функціонують 4 групи з денним режимом перебування.

2.5. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі:

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють;

- довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;

- свідоцтва про народження дитини;

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі наявності).

2.6. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі:

- її хвороби, карантину;

- санаторно-курортного лікування та реабілітації;

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7. Під час прийому дитини до закладу освіти директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, із Статутом закладу освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.8. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватися:

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу;

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом двох місяців згідно чинного законодавства.

2.9. Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником.

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу освіти – 07:00, закінчення – 19:00.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується директором закладу освіти. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з відповідним управлінням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

4.4. Мова навчання і виховання дітей у закладі – українська.

4.5. Зміст освітнього процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України.

4.6. Заклад освіти організовує освітній процес за таким пріоритетним напрямом – художньо-естетичний.

4.7. Відповідно до річного навчального плану закладу освіти педагогічні працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів та вимог плану закладу освіти.

4.8. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.9. Заклад освіти може надавати додаткові освітні платні послуги на підставі угоди з батьками або особами, що їх замінюють. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини із закладу освіти.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. У закладі освіти визначений чотириразовий режим харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора закладу освіти.

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

5.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти та лікувальних закладів охорони здоров’я у відповідності до норм чинного законодавства України.

6.2. Медичний персонал здійснює: лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.4. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є:

- здобувачі освіти;

- педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

- батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

7.2. За успіхи у роботі учасники освітнього процесу можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, грамотами, подяками та іншими видами морального та матеріального заохочення відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

7.3.1. Безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання.

7.3.2. Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку.

7.3.3. Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності.

7.3.4. Здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

7.4.1. Обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу освіти.

7.4.2. Звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.

7.4.3. Брати участь у покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти.

7.4.4. Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.

7.4.5. Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4.6. Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

7.5. Добровільними органами громадського самоврядування закладу освіти, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності, є батьківські комітети.

7.6. У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про громадські об’єднання», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Статутом, Примірним Положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

7.7. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

7.7.1. Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти, забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку обов’язкової дошкільної освіти за будь-якою формою.

7.7.2. Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних та історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля.

7.7.3. Постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей.

7.7.4. Поважати гідність дитини.

7.7.5. Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.7.6. Своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.7.7. Діти з ознаками інфекційного захворювання до закладу освіти не приймаються. Після перенесеного інфекційного захворювання приймання дітей до закладу освіти дозволяється за наявності медичної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. У довідці лікарем-педіатром або лікарем загальної практики – сімейним лікарем вказуються рекомендації щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10 – 14 днів.

Діти після тимчасової відсутності у закладі освіти з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання.

7.7.8. Своєчасно вносити плату за харчування дитини у закладі освіти у встановленому порядку.

7.8. Відвідування дитиною закладу освіти не звільняє батьків від обов'язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

7.9. На посаду педагогічного працівника закладу освіти призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.11. Педагогічні працівники мають право:

7.11.1. На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми.

7.11.2. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти.

7.11.3. На підвищення кваліфікації; участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо.

7.11.4. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

7.11.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти.

7.11.6. Об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена чинним законодавством України.

7.11.7. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

7.11.8. На захист професійної честі, власної гідності.

7.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

7.12.1. Виконувати Статут закладу освіти, посадову інструкцію, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору та інші нормативно-правові акти.

7.12.2. Дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків.

7.12.3. Забезпечувати умови для засвоєння вихованцями програм розвитку дітей, затверджених МОН України.

7.12.4. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

7.12.5. Співпрацювати з сім’єю здобувача освіти закладу освіти з питань навчання та виховання.

7.12.6. Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури.

7.12.7. Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.12.8. Виконувати накази та розпорядження керівництва закладу освіти.

7.12.9. Виконувати інші обов’язки, що не суперечать чинному законодавству України.

7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу освіти регулюються трудовим законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

7.14. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу освіти директором закладу.

7.15. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно чинного законодавства.

7.16. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

7.17. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.18. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.19. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та управлінням освіти Ужгородської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

8.3. На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.4. Директор закладу освіти:

8.4.1. Відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу.

8.4.2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти.

8.4.3. Діє від імені закладу освіти, представляє його в державних органах та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами.

8.4.4. Несе відповідальність за організацію діяльності закладу освіти.

8.4.5. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання.

8.4.6. Розпоряджається в установленому порядку майном та коштами закладу освіти, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти.

8.4.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти.

8.4.8. Затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти Ужгородської міської ради.

8.4.9. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей.

8.4.10. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

8.4.11. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

8.4.12. Контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам.

8.4.13. Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

8.4.14. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, для пошуку і впровадження ними інноваційних технологій, авторських програм, перспективного педагогічного досвіду.

8.4.15. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

8.4.16. Щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.4.17. Має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством.

8.5. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами цього закладу. Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

До складу педагогічної ради закладу освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради закладу освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.6. Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

8.7. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

8.9. Органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Термін їх повноважень становить один рік.

8.10. Загальні збори:

8.10.1. Обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень.

8.10.2. Заслуховують звіт керівника закладу освіти, голови ради закладу освіти з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування.

8.10.3. Розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу освіти.

8.10.4. Затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу освіти.

8.11. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу освіти, батьки, власники, спонсори та інші). Рада закладу освіти організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють

8.12. У закладі освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти.

Піклувальна рада (у складі 9 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

9.3. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

10.2. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти:

10.3.1. Місцевого бюджету та бюджетів інших рівнів.

10.3.2. Батьків або осіб, які їх замінюють.

10.3.3. Добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.3.4. Інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.4. Заклад освіти має право:

10.4.1. Придбавати і орендувати необхідне обладнання та інше майно.

10.4.2. Користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб.

10.4.3. Інші права, передбачені чинним законодавством.

10.5. Статистична звітність про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.6. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.7. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.8. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку у закладі освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклад освіти. За рішенням директора закладу освіти бухгалтерський облік здійснюється самостійно закладом освіти.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

11.2.Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється Ужгородською міською радою відповідно до чинного законодавства України.

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

11.6. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

 

XIІ. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

12.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

12.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

12.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

12.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

Секретар ради                                                                  А. Габор