View settings

Font size:
Site colours
Images

Settings

Моніторинг якості освіти 2021 - 2022 н.р.

 

У період з 06.09.2021 р. по 17.09.2021 р. в закладі дошкільної освіти всі педагогизалучені до освітнього процесу, проводили моніторинг рівня знань дітей. Оцінювання досягнень дітей здійснювалось за критеріями, освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини»,  «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

З метою своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (вересень, травень).

        Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди, доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали результати художньо-продуктивної діяльності дошкільнят (малювання, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Результати моніторингу якості освіти станом на 17 вересня 2021 року 

 

 

 

 

Аналітична довідка моніторингу якості освіти дітей

Закладу дошкільної освіти №7 «Віночок» загального розвитку Ужгородської міської    ради на початок 2021/2022 навчального року

 

Цілісність освітнього процесу в закладі дошкільної освіти №7 є забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти  та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».  

Актуальним  питанням освітнього процесу ЗДО №7 є організація системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема – розвитку компетентностей дошкільників з усіх освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти  України.

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі, є наказ Міністерства освіти і науки  України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

Нормативно – правові документи:

1. Закон України «Про дошкільнуосвіту»;

2. Указ Президента України від 04.7.2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти і Україні»;

3. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

4. Постанова Кабінету Міністрі ввід 14.12.2-11 № 1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти»;

5. Наказ МОН України від 03.11.2014 № 1255 «Про утворення робочої групи з розроблення критеріїв визначення рівня розвитку дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарію їх практичного застосування;

6. Наказ МОН України від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»;

7. Додаток 1 до наказу МОН №772 від 17.06.2013 «Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів».

Метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ЗДО №7 «Віночок».

Поставленні завдання моніторингового дослідження дозволять:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію про рівень сформованості життєвої компетентності дошкільників ЗДО  №7«Віночок».

2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками ЗДО №7 «Віночок» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».  

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів протягом року моніторинг рівня сформованості компетенції дошкільників за 7-ма освітніми лініями складових Базового компонента.

4. Надати рекомендації педагогам та батькам дошкільників ЗДО №7 «Віночок»  стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу. 

На початку 2021/2022 навчального року (вересень) вихователями кожної вікової групи ЗДО №7 «Віночок» проведено моніторинг рівня сформованості компетенції дошкільників відповідно до Положення про моніторинг якості наданих послуг  та за допомогою карт спостережень оцінки результативності освітнього процесу за 7-ма освітніми лініями складових Базового компонента.

В  наведених нижче діаграмах представлена загальна результативність дітей кожної групи по засвоєнню програмових вимог 7-ми освітніх ліній Базового компонента:

Øосвітня лінія «Дитина в соціумі»;

Øосвітня лінія «Особистість дитини»;

Øосвітня лінія «Дитина у природному довкіллі»;

Øосвітня лінія «Дитина у світі культури»;

Øосвітня лінія «Гра дитини»;

Øосвітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;

Øосвітня лінія «Мовлення дитини».

Оцінювання рівня знань дітей в дошкільному освітньому закладі відбувається за критеріями, які позначаються рівнем:

Øвисокий - 12-10 балів - (дитина виконує дії самостійно);

Øдостатній -9-7 балів - (дитини виконує дії самостійно, але іноді потребує допомогу дорослого);

Øсередній - 6-4 балів (дитина виконує самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребує допомогу дорослого);

Øнизький – 3-0 балів (дитина виконує дії за допомогою дорослого).

На початок 2021/2022 навчального року було проведено моніторингові дослідження з дітьми першої молодшої групи (від 2 до 3 років), діти  мають достатній рівень з освітньої лінії «Дитина в соціумі», «Гра дитини», з усіх інших освітніх ліній знання дітей на середньому рівні, а також слід більше приділяти увагу реалізації освітньої лінії «Мовлення дитини». Даний показник означає, що на даному етапі освітнього процесу діти постійно потребують допомогу педагога.  Адаптація дітей до умов закладу дошкільної освіти пройшла успішно.

 Діти другої молодшої групи (від з 3 до 4 років) мають середній рівень  з освітньої лінії «Особистість дитини». Даний показник означає діти виконують програмові вимоги,  але за допомогою, підказками дорослого. Результативність всіх останніх освітніх ліній на достатньому рівні. Це означає, що більшість дітей в групі дії виконують за інструкцією хоча іноді і потребують індивідуальної допомоги вихователя, мають достатній рівень  з усіх освітніх ліній Базового компоненту. Вихователі  працюють з дітьми використовуючи різні методи та прийоми, ігрові, сюрпризні моменти, мотивують дошкільників під час освітнього процесу використовуючи постійну зміну діяльності.

дітьми середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років) рівень знань дітей з 7-ми освітніх ліній мають середній показник. Це означає, що діти в групі виконують самостійно лише окремі дії, але здебільшого потребують допомогу педагога. Методичні рекомендації вихователям:

·               підбирати об’єм навчального матеріалу для кожного заняття з розрахунку індивідуальних особливостей дітей в групі;

·               використовувати ефективні форми роботи з дітьми (групові, підгрупові тощо), які допоможуть краще засвоювати знання з усіх освітніх ліній Базового компонента;

·               звернути увагу на удосконалення індивідуальної роботи з дітьми;

 Оброблені дані свідчать про те, що знання дітей знаходяться на достатньому рівні з усіх освітніх ліній Базового компонента, а саме, більшість дітей самостійно виконують завдання, але іноді (з урахуванням складності завдання) потребують допомогу вихователя. Вихователям, рекомендовано звернути увагу на використання ефективних форм роботи з дітьми під час групових, підгрупових, індивідуальних занять, які допоможуть всім дітям краще засвоїти знання з усіх освітніх ліній Базового компонента. 

 Діти старшого дошкільного віку (від з 5 до 6(7) років)  мають достатній рівень з усіх освітніх ліній окрім «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» та «Дитина у світі культури», з яких знання дітей демонструються на середньому рівні. Вихователям слід звернути увагу на освітні лінії «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у світі культури» та удосконалити знання дітей з даних освітніх ліній використовуючи різні форми робити під час проведення занять, інтеграцію та мотивацію. Діти успішно виконують завдання різного виду складності, програмові вимоги освітньої програми. У дітей проявляється активність, самостійність, нестандартні рішення з різних питань. Діти виконують самостійно практично всі доручення, але ще іноді потребують рекомендацій та допомоги педагога, про це і свідчать данні діаграми. Вихователям - використовувати інноваційні технології (технологія розгляду картини, складання інтелектуальних карт, використання квест-технології), навчально-методичну базу, активно користуватися портал-підтримкою, брати участь у вебінарах  які пропонують науковці.

Отримані результати першої експертизи моніторингу, на початок 2021/2022  навчального року, були оброблені вихователем-методистом Басюк Л.В.  Результативність моніторингових досліджень кожної групи будуть розглянуті на педагогічній раді, де кожен педагог отримав методичні рекомендації.

         Дана педагогічна діагностика надасть змогу вихователям нашого закладу надати кожній дитині індивідуальну допомогу, яка того потребує, визначати необхідні методи роботи  за кожною освітньою лінією. Своєчасно внести корективи в освітній  процес та показати позитивну динаміку на середину та кінець навчального року.