View settings

Font size:
Site colours
Images

Settings

Освітня програма на 2021 - 2022 н.р.

 

Схвалено                                                        Затверджено 

педагогічною радою                                    директор

ЗДО №7 "Віночок"                                        ЗДО №7 "Віночок"

Протокол №3 від 27.08.2021                         __________ Т.М. Гайова

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

закладу дошкільної   освіти7«Віночок»

Ужгородської міської ради Закарпатської області

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 Зміст

Вступ

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання  (набуті компетентності).  

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічна послідовність їх реалізації

 

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу.

 

Розділ ІV. Система внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Вступ

 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти №7 «Віночок» загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області у 2021/2022 навчальному році спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня программа закладу дошкільної освіти №7 «Віночок» (далі - ЗДО) на 2021/2022 навчальний рік розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33 від 12.01.2021р.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;
 • форми організації освітнього процесу;
 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо-доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Мета і завдання освітньої програми:

 • забезпечення якісної організації та здійснення освітнього процесу в ЗДО;
 • створення умов, комфортних для розвитку пізнавальних і психічних  процесів дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі;
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей кожної дитини;
 • створення в групах атмосфери гуманного та доброзичливого ставлення до всіх вихованців, що сприятиме вихованню у них товариськості, доброзичливості, допитливості, ініціативності, формуванню самостійності і творчості;
 •  турбота про здоров’я, емоційне благополуччя та своєчасний всебічний розвиток  кожної дитини;
 • максимальне використання різноманітних видів дитячої діяльності, їх інтеграція задля підвищення ефективності освітнього процесу;
 • творча організація (креативність) освітнього процесу;
 • варіативність використання навчального матеріалу з метою розвитку творчості з урахуванням інтересів і здібностей кожної дитини;
 • забезпечення шанобливого ставлення до результатів дитячої творчості;
 • єдність підходів до виховання дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї;
 • забезпечення наступності між закладом дошкільної освіти та початковою школою, що виключає розумові та фізичні перевантаження у змісті освіти дітей дошкільного віку;
 • організація психолого-педагогічної підтримки дітей у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями і здібностями, розвиток здібностей і творчого потенціалу кожної дитини як суб’єкта відносин з самим собою, іншими дітьми, дорослими та світом;
 • забезпечення психолого-педагогічної підтримки сім’ї та підвищення компетентності батьків у питаннях розвитку освіти, охорони і зміцнення здоров’я дітей;
 • корекційно-розвивальна робота, що забезпечує своєчасну спеціалізовану допомогу в освоєнні змісту навчання і корекцію вад дітей в умовах закладу дошкільної освіти;
 • підвищення професійної майстерності педагогів дошкільної освіти;
 • розвиток комунікативно-мовленнєвої компетенції та логіко-математичної.

Організація освітнього процесу в ЗДО у 2021/2022 навчальному році буде здійснюватися відповідно до власної концепції за пріоритетним напрямом

гуманітарно-естетичний та буде спрямована на реалізацію таких завдань:

 • створення умов для фізичного, духовного, психічного, та соціального благополуччя дітей;
 • вдосконалення якості освітнього процесу шляхом системного аналізу та вирішення завдань формування соціально-моральних цінностей особистості;
 • сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів шляхом самоосвіти та участі у різних формах методичної роботи;
 • впровадження сучасних методів та інноваційних технологій у взаємодії з родинами вихованців, з метою забезпечення запитів батьків, надання допомоги у вихованні і розвитку дітей.

Педагоги ЗДО забезпечують засвоєння здобувачами освіти обов’язкового мінімуму змісту дошкільної освіти на рівні вимог Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти України.

Обов’язковий мінімум передбачає:

 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду;
 • забезпечення індивідуального особистісного розвитку.

Забезпечення наступності і перспективності в освітньому процесі між дошкільною і початковою освітою полягає у послідовності чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку та освітньої програми для 1 класу початкової школи.

Формування позитивної мотивації здобувачів освіти до освітньої діяльності здійснюється через розвиток життєвих компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

 

Розділ І. Загальний обсяг навантаження та очікуванірезультати навчання здобувачів освіти

Освітній процес у ЗДО здійснюється відповідно до програмно-методичного забезпечення та є єдиним комплексом освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів набуття компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними та парціальними  програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти №7 «Віночок» (протокол №3 від 27 серпня 2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та регіональними парціальними програмами.

Відповідно до рішення педагогічної ради ЗДО у 2021-2022 навчальному році (протокол №1від 31.08.2021 року) освітній процес здійснюється за програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

№з/п

Назва програми

Автори

Видавництво

Рекомендовано

Освітні програми

1.

Базовий компонент дошкільної освіти

Наук.кер.

Піроженко Т.О.

Сайт МОН

Наказ МОН від 12.01.2021.№33

Комплексні програми

1.

Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л.  та ін.

Мандрівець

Лист МОН від 23.05.2017

№1/11- 4988

Парціальні програми

1.

Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дош-кільного віку.

За наук.ред. Рейпольської О.Д. авт..:Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М.

Мандрівець

Лист ІМЗО від

25.03.2016 №2.1/12-Г-85

2.

Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєді-яльності.

Лохвицька Л.В.

Мандрівець

Лист ІМЗО від

04.12.2018 №22.1/12-Г-1049

3.

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти

Вчителі за демократію та партнерство

Лист ІМЗО від

12.02.2019 №22.1/12-Г-46

4.

Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального вихо-вання дітей дош-кільного віку (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями)

Лохвицька Л.В.

Мандрівець

Лист ІМЗО від

08.11.2019 №22.1/12-Г-1054

               

 

Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності.

У 2021/2022 навчальному році буде організовано роботу таких гуртків:

 -  художньо-естетичний розвиток «Промінчики». Парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4 – 6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти «Казки і фарби», автор: Чашка Т.М. (схвалено науково-методичною радою із питань освіти МОНУ. Лист №22.1/12-Г-437 від 21.06.2019). 

Також у закладі дошкільної освіти надаються додаткові освітні послуги у межах гранично допустимого навантаження дитини (за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та  закладом дошкільної освіти):

- англійська мова. Діяльність гуртка здійснюється за такою программою «Англійська мова. Програма та методичні рекомендації для дітей дошкільного віку» (2015 р.) І. Кулікова, Т.Шкваріна,  

Мова навчання та виховання дітей українська.

Планування та організація життєдіяльності у ЗДО здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування.

У 2021/2022 навчальному році у ЗДО функціонуватимуть 4 вікові групи:

- перша молодша (від 2-х до 3-х років);

- молодша (від 3-х до 4-х років);

-середня група (від 4-х до 5-х років);

- старша група (від 5-х до 6(7) років);

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  Листа МОНУ від 10.08.2021 №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.» загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Розподіл групових фронтальних занять на тижденьу 2021/2022 навчальному році у групах з 12 – годинним  перебуванням(5-денний робочий тиждень) за програмою «Українське дошкілля»,рекомендованою МОН України від 23.05.2017 № 1/11–4988.

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша
(від 2 до 3 років)

молодша
(від 3 до 4 років)

середня
(від 4 до 5 років)

старша
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

3,5

5,3

8,3

Примітки:

1. Заняття з художньої літератури планується таким чином: у середній та старшій групах 1 заняття на тиждень може бути проведено за рахунок кількості занять з художньо-продуктивної діяльності; з розвитку мовлення у ІІ молодшій групі; у І молодшій групі та групі раннього віку   інтегруватися у вище названі заняття.

Художньо-продуктивна діяльність (образотворча) може проводитися у другу половину дня у дошкільних групах (4-й, 5-й, 6-й р. ж.).

2.  Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей. Фізкультурні заняття можуть проводитися у другу половину дня  у дошкільних (4-ий, 5-ий, 6-ий р. ж.) групах.

3.Заняття гуртків у групах з довготривалим терміном перебування проводяться для дітей, які відвідують навчальні заняття, у інші дні, щоб запобігти перевантаження дітей. З перелічених гуртків діти відвідують заняття відповідно до своїх інтересів та побажань батьків. Кількість занять на тиждень не перевищує гранично допустиме навчальне навантаження на дитину.

4. Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання занять різних типів.

 

Розділ ІІ. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх напрямків, логічна послідовність їх вивчення

 Зміст освітнього процесу в закладі у 2021-2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів  Базового компонента:

·       «Особистість дитини»;

·       «Дитина в соціумі»;

·       «Дитина в природному довкіллі»;

·       «Мовлення дитини»;

·       «Дитина в світі мистецтва»;

·       «Гра дитини»;

·       «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх напрямів, що включені до інваріантного складника дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Варіативний складник змісту освіти у ЗДО систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітнім напрямом «Мовлення дитини.  Іноземна мова».

Засади оновленого Базового компонента:

·       Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої ролі в розвитку особистості.

·       Щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства, як передумова її повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті.

·       Повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду.

·       Зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини.

·       Цінність життя і благополуччя як вміння плекати, підтримувати та створювати сприятливі умови для себе та інших у безпечному середовищі в природному, предметному та соціальному оточенні.

·       Розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей.

·       Збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями.

Зміст освітнього процесу в ЗДО у 2021-2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх напрямів Базового компонента (інваріантний складник стандарту дошкільної освіти):

Компетентність

Зміст компетентності

Рухова компетентність

Здатність дитини до самостійного застосування  життєво необхідних рухових умінь та навичок, фізичних якостей, рухового досвіду в різних життєвих ситуаціях.

Здоров’язбережувальна компетентність

 

Здатність дитини до застосування навичок здоров’язбережувальної поведінки відповідно до наявної життєвої ситуації, дотримання основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я у повсякденній життєдіяльності.

Особистісна

компетентність

 

Освітній потенціал компетентності реалізується у творчій активності дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності (ігровій, пізнавальній, образотворчій). Виявляється в особистісних якостях дитини – від елементарних уявлень та позитивного ставлення дитини до свого внутрішнього світу (думок, почуттів, мрій, бажань, мотивів, планів, ідеалів, цілей прагнень)до становлення основ її світогляду і розвиненості її свідомості (пізнавальної  активності, емоційної сприйнятливості, позитивної налаштованості дій, думок, оптимістичними переживаннями, реалістичними намірами).

Соціально-громадянська компетентність

 

Здатність дитини до прояву особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовність до посильної участі у соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на покращення спільного життя.

Природничо-екологічна

компетентність

 

Здатність дитини до довільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтуються на емоційно-ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та формуються у просторі пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової діяльності.

Предметно-практична, технологічна компетентність

 

Здатність дитини реалізовувати творчі задуми з перетворення об’єктів довкілля з використанням різних матеріалів, що спираються на обізнаність із засобами та предметно-практичними діями, з допомогою дорослого чи самостійно у процесі виконання конструктивних, технічно-творчих завдань, завдань з моделювання.

Мистецько-творча

компетентність

 

Здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтв, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності.

Ігрова 

компетентність

 

Здатність дитини до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових знань та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті дорослих шляхом реалізації інтересів  в ігрових та рольових діях в узагальненій формі.

Сенсорно-пізнавальна,логіко-математична, дослідницька компетентність

 

Здатність дитини  використовувати власну сенсорну систему в процесі логіко-математичної і дослідницької діяльності.

Результатом є наявність пізнавальної мотивації, базису логіко-математичних, дослідницьких знань, набутих дитиною умінь та навичок (аналізу, порівняння, узагальнення, здійснення самоконтролю), пізнавальний досвід, що накопичується і використовується в різних видах дитячої діяльності.

Мовленнєва компетентність

 

Здатність дитини продукувати свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний, монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість.

Комунікативна компетентність

Здатність дитини до спілкування з однолітками і дорослими у різних формах взаємодії; здатність підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри та бажання, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою позицію.

Художньо-мовленнєва компетентність

Здатність відтворювати художньо-естетичні враження від сприйняття літературних та фольклорних творів засобами різних видів художньо-мовленнєвої діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до художнього слова як культурного явища, друкованої чи електронної книжки, достатній для художньої комунікації рівень літературної обізнаності.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, педагогічні працівники забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених  у освітніх програмах, зазначених у розділі І.

Відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти у ЗДО визначено зміст і структуру освітнього процесу за інваріантною складовою. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за вище названими освітніми лініями. У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної освіти і наступність її в початковій школі.

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної складової, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей раннього та дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у блочно-тематичному плануванні освітнього процесу.

 

з/п

Назва та вид інновації

Прізвище, ім’я педагога

1.

Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»)

Чемсак С.М.

2.

Технологія розвитку  творчої  особистості

Г.Альтшуллера.  Теорія розв’язання

винахідницьких завдань

Марадик С.В.

3.

Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа «Танграм»

Автори – Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни, класики вітчизняної педагогіки та автори ряду розвиваючих ігор для дітей.

Станко Л.П.

4.

Пісочна терапія

Губаль С.В.

5.

Технологію «Кольорові палички Кюїзенера» (розробив бельгійський учитель по-чаткової  школи Джордж Кюїзенер)

Якубик Л.М.

6.

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»

Всі педагоги

7.

Мнемотехнологія

Автор – Чепурний Г.А.

Басюк Л.В.

8.

Технологія П3 (Технологія  психолого-педагогічного проектування)

Автор – Т.Піроженко

Немеш М.В.

9.

Музична педагогіка Карла Орфа

Боршош О.П.

10.

Методика використання схем-моделей для навчання дітей творчому розповіданню

Автор – О. Дяченко

Немеш М.В.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Очікуваними результатами освітнього процесу є набуття компетентностей, що визначені за усіма освітніми лініями Базового компонента та комплексними і парціальними програмами, за якими здійснюється освітній процес.

Набуття різних видів компетентностей дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку); руховій; природничій; предметній; образотворчій; музичній; театральній; літературній; сенсорно-пізнавальній; мовленнєвій; трудовій і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. На кінець навчального року формується модель випускника кожної групи.

Рівень сформованості компетентностей різних вікових груп з’ясовується у процесі здійснення моніторингу рівня засвоєння програмового матеріалу дітьми раннього та дошкільного віку, отримання антропометричних даних та встановлення рівня нервово-психічного розвитку дітей раннього віку в процесі спостереження за життєдіяльністю дітей.

Матеріали щодо організації і проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти України, показники досягнень дітей, діагностичний інструментарій, методику обстеження, характеристику рівнів засвоєння програмових вимог розроблено відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти: методичний посібник» /за загальною редакцією Т. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал.3-тє вид., зі змін.– Тернопіль: Мандрівець, 2021, а саме:

Вікова група

Форма дослідження

Інструментарій

діти віком

від 2 до 3 років

моніторинг якості освіти

– дидактичні ігри та вправи;

– розвивальні ігри ;

– вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

– анкетування (опитування)  батьків;

– аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

– міні-заняття з окремими дітьми;

– спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані)

діти віком від 3 до 4 років

моніторинг якості освіти

– дидактичні ігри та вправи;

– розвивальні ігри ;

– вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

– анкетування (опитування)  батьків;

– аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

– міні-заняття з окремими дітьми;

– спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані)

діти віком від 4 до 5 років

моніторинг якості освіти

– контрольні та підсумкові заняття;

– міні-заняття з окремими дітьми;

– спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

– бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

– вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

– контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми

діти віком від 5 до 6 років

моніторинг якості освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– контрольні та підсумкові заняття;

– міні-заняття з окремими дітьми;

– спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

– бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

– вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

– контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми

З дітьми, які не діагностувалися у визначені терміни за причиною відсутності, моніторинг проводиться у сприятливий для них час.

Дослідження психологічної готовності дітей до школи проводяться за відповідними методиками: тестова бесіда «Соціальна зрілість» (С.А. Банков), тест слухової пам’яті «10 слів» (Лурія), «Четвертий зайвий», «Пиши кружечками», «Знайди квадрат», «Запам’ятай малюнки», «Коректурна проба», «Послідовність подій», «Графічний диктант» тощо. У кінці навчального року, на підставі аналітичних довідок за підсумками моніторингу, визначатиметься ефективність проведеної роботи, окреслюватимуться проблеми, визначатимуться шляхи їх розв’язання та пріоритетні завдання ЗДО для реалізації у новому навчальному році.

Освітня програма ЗДО забезпечує досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Розділ ІІІ. Форми організації освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма ЗДО визначає мету, завдання освітнього процесу на навчальний рік, а також форми його організації.

Термін навчання. Навчальний рік у ЗДО починається 1 вересня 2021 року і закінчується 31 травня 2022 року, оздоровчий  період (під час якого освітня робота здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Упродовж навчального року для дошкільників будуть проводитись канікули, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої та художньо-продуктивної діяльності. 

Орієнтовні терміни проведення канікул: літні – з 1 червня до 30 серпня 2022 року (90 календарних днів), осінні – з 19 жовтня до 01 листопада 2021 року (14 календарних днів),  зимові – з 28 грудня до 10 січня 2022 року (12 календарних днів), весняні – з 22 березня до 28 березня 2022 (7 календарних днів).

Організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з 3-го року життя. Тривалість занять становить:

 • у І молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у ІІ молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі – 20 хвилин;
 • у старшій групі – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менш 10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хвилин залежно від віку дітей.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021/2022 навчальному році педагогами закладу будуть проводитися різні форми організації освітнього процесу, у тому числі заняття різних типів. Для якісної організації освітнього процесу проводяться такі заняття (за типами):

 • фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);
 • групові (10-12 дітей);
 • індивідуально-групові (4-6 дітей);
 • індивідуальні (1-4 дитини).

За дидактичними цілями у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 •  заняття із засвоєння дітьми нових знань;
 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;
 • контрольні заняття.

За специфікою поєднання змісту та форм роботи в межах заняття проводяться такі заняття: 

 • інтегровані;
 • комплексні.

Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Освітня діяльність у групах планується як у I-й, так і у II-й половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня можуть плануватися заняття з художньо-продуктивної та діяльності та фізичного розвитку. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У ЗДО планування освітнього процесу здійснюється за режимними моментами та блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

Блочно-тематичне планування освітнього процесу є одним із ефективних інструментів реалізації принципу інтеграції й сприяє кращому засвоєнню знань, умінь і практичних навичок дошкільників з відповідної теми, яка пропонується для вивчення і закріплення протягом одного-двох тижнів. Інтеграція – це шлях і спосіб формування у дітей цілісної картини світу.

Тип заняття обирає та уточнює педагог (вихователь, музичний керівник, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед та ін. ) самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Окрім занять, проводяться інші форми спеціально організованої освітньої діяльності:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);
 • спостереження;
 •  пошуково-дослідницька діяльність;
 • екскурсії;
 • театралізована діяльність;
 • трудова діяльність;
 • тощо. 

Крім спеціально організованої освітньої діяльності, передбачається самостійна діяльність дітей: ігрова, художня, фізична.

За окремим планом педагоги здійснюють індивідуальну роботу з дітьми.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;
 • гімнастики пробудження;
 • занять фізичною культурою;
 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;
 •  загартування;
 • фізкультурних хвилинок під час занять;
 • фізкультурних пауз між заняттями;
 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);
 • оздоровчих заходів.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з раннього віку.

В інклюзивних групах команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу) (до складу команди супроводу включаються батьки) розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами (далі – дитина з ООП). Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться педагогами ЗДО та (або) із залученням фахівців інклюзивно ресурсного центру чи інших закладів освіти, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти за необхідними напрямами.

З метою реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти у ЗДО проводиться гурткова робота за інтересами дітей. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

Вищезазначені форми організації освітнього процесу ЗДО реалізуються в рамках:

 • плану роботи закладу дошкільної освіти №7 «Віночок» на 2021/2022 н.р.;
 • режиму роботи груп та ЗДО.

За окремим планом у закладі організовується оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;
 • дозований біг, ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;
 • рухливі та спортивні ігри;
 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;
 • екскурсії, цільові прогулянки;
 • продуктивні види діяльності;
 • ігри з водою, піском;
 • конструкторські та творчі ігри;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • організація трудової діяльності;
 • літературні розваги, конкурси малюнків;
 • змагання, різноманітні конкурси, естафети.

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї, ЗДО організовано роботу консультативного центру.

Основні форми діяльності консультативного центру:

 • організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Консультативний центр здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, із питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми (віком від 3 до 5 років) проводиться підгрупами та індивідуально за річним планом роботи.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів консультативного центру: вихователів, практичного психолога, медичного працівника.

Також з метою поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього та дошкільного віку, доступності здобуття дошкільної освіти педагогічний колектив ЗДО здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких за станом здоров’я та інших причин не відвідують ЗДО, але проживають на його території обслуговування.

Розділ ІV. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до  статті 41 Закону України «Про освіту». Вона включає:

 • політики та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічна рада закладу дошкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Рекомендації щодо створення внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

Напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання

якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

(див. таблицю)

Напрями, показники для оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО  визначаються за результатами аналізу діяльності закладу освіти за минулий навчальний рік та анкетування педагогічних працівників, батьків вихованців щодо якості провадження освітньої діяльності в ЗДО.

Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є: вивчення документації, спостереження, опитування (анкетування, інтерв’ювання) усіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, дітей, батьків вихованців) та спостереження за дітьми в різних видах діяльності. А також медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та станом здоров’я дітей на заняттях з фізкультури (система медичних і педагогічних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання).

Зміни та доповнення до напрямів, показників, методів збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності й управлінських процесів у ЗДО схвалюються відповідним рішенням педагогічної ради та затверджуються наказом керівника закладу.

Таблиця

Орієнтовні напрями, показники, методу збори інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО

 

Напрям оцінювання

Показники

Методи збору інформації

Термін проведення

Освітнє середовище

Забезпечення ЗДО обладнанням відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками відповідно до Типового переліку

Спостереження

 

Стан території та приміщень. Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам

Спостереження, вивчення документації

 

Дотримання вимог безпеки життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників

Спостереження, вивчення документації

 

Створення умов для дітей з особливими потребами

Спостереження, вивчення документації

 

Освітня діяльність

Якість планування в ЗДО

Вивчення документації

 

Діяльність керівника ЗДО

Опитування, вивчення документації

 

Система внутрішнього моніторингу

Вивчення документації

 

Організація та здійснення освітнього процесу в ЗДО

Спостереження вивчення документації

 

Рівень реалізації компетентнісного підходу

Спостереження оцінка, вивчення документації

 

Діяльність вихователя

Спостереження, вивчення документації

 

Організація та здійснення методичної роботи

Вивчення документації

 

Співпраця з батьками вихованців

Опитування, вивчення документації

 

Результати освітньої діяльності

Рівень засвоєння вихованцями старших груп вимог БКДО за освітніми лініями

Спостереження

 

 

Основні політики забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами). 

Основні процедури вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО

Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку здійснюється відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. У якості інструментарію використовуються картами спостереження.

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, у тому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

Самооцінювання освітньої діяльності включає:

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Очікувані результати щодо реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освіти

1. Отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  у ЗДО.

2. Підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень.

3. Створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.