View settings

Font size:
Site colours
Images

Settings

Перелік додаткових освітніх послуг

ПОЛОЖЕННЯ

                              про надання додаткових освітніх послуг

закладомдошкільної освіти  №7 «Віночок»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти №7 «Віночок» – комунальний заклад освіти для дітей раннього і дошкільного віку, підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради.

1.2. Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні платні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками чи особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

1.3. Заклад дошкільної освіти, організовуючи додаткові освітні послуги, керується  ст..53 Конституції України,  Законом України «Про освіту»,2017р., ст..23 п.10 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Постановою Кабінету Міністрів України    № 796 від 27.08.2010 року (із змінами) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільним наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,  ст..26 Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 305 від    12.03.2003  року), власним Статутом.

1.4. Додаткові освітні платні послуги вводяться з метою:

– забезпечення розвитку природних здібностей та задатків дітей, активізацію дитячої творчості, своєчасного виявлення обдарованості дітей;

– задоволення потреби і цікавості дитини до певного виду діяльності;

– розширення спектру освітніх послуг для формування та  розвитку особистісних якостей дитини;

– активного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес;           

–  забезпечення мовного розвитку  дітей дошкільного віку шляхом своєчасного надання  логопедичної допомоги;

– зміцнення розвивального предметно-ігрового середовища та матеріально-технічної бази закладу  дошкільнї освіти.

– забезпечення естетичного розвитку дітей в різних  видах образотворчої діяльності.

ІІ. ВИДИ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. В закладі дошкільної освіти№7 «Віночок» додаткові платні послуги надаються для дітей з   3-х річного віку  за такими напрямками діяльності :

гуртоканглійськоїмови «Gold children»;

2.2. Види додаткових платних послуг можуть бути розширені відповідно до попиту і бажання батьків.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1. Підставою для надання додаткових платних послуг є заяви батьків або осіб, які  їх замінюють та двосторонній договір про надання додаткових платних освітніх послуг.

3.2. З батьками або особами, які їх замінюють, укладається договір, в якому визначений порядок надання додаткових освітніх послуг, розміри та терміни оплати їх.

3.3. Додаткові платні освітні послуги надаються у формі гурткової роботи та підгрупових занять.

3.4. Для надання додаткових освітніх послуг залучаються педагогічні працівники закладу дошкільної освіти та  спеціалісти відповідного фаху на підставі трудової угоди.

3.5. Додаткові освітні послуги здійснюються відповідно до чинних, затверджених МОН України програм та спеціально розроблених і затверджених педагогічною радою програм, які погоджуються з управлінням освіти.

3.6. За створення умов для організації додаткових платних послуг, якість проведення освітньої діяльності, програмно-методичне та фінансове забезпечення відповідає керівник закладу дошкільної освіти.

ІУ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Оплата надання додаткових послуг здійснюється  батьками дітей або особами, що їх замінюють, відповідно до затвердженої на навчальний рік калькуляції.

4.2. Вартість платної освітньої послуги обраховується на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;                                       

4.3.Калькуляція вартості додаткової платної послуги складається бухгалтером ЗДО, затверджується радою ЗДО, керівником закладу, погоджується з управлінням освіти;

4.4.Базою для визначення вартості послуг є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуг:                                                                                  – заробітна плата працівників та обов’язкові нарахування відповідно до законодавства;

– матеріальні витрати;

– оплата комунальних послуг;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

4.5. Розмір плати може змінюватись у зв’язку із інфляційними процесами та зміною тарифів.

4.6. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на рахунок в банку.

4.7. Калькуляція вартості послуги щорічно погоджується начальником управління освіти та радою закладу;

4.8. Облік отриманих доходів та здійснення видатків закладом  освіти здійснюється на підставі кошторису доходів і витрат, погодженим з управлінням освіти;

4.9.Доходи, одержані  від надання додаткових освітніх послуг  використовуються: на нарахування заробітної плати, доплати та преміювання працівників ЗДО, для надання матеріальної допомоги відшкодування витрат, які включені у вартість цих послуг;

4.10.Видатки на  заробітну плату не повинні перевищувати 75% від загальної суми надходжень, зміцнення матеріальної  бази ЗДО 15% від загальної суми надходжень, відшкодування вартості комунальних послуг повинні становити не менше 5%,  матеріальні витрати на забезпечення роботи гуртків не більше 5%;

4.11. Розміри доплат, надбавок, премій педагогічним працівникам, адміністративному персоналу ЗДО, що нараховується та виплачується із спецрахунку, затверджується радою ЗДО і не повинні сумарно перевищувати розмірів відповідних окладів, затвердженого штатного розпису;

4.13.Плата за додаткові послуги  вноситься батьками щомісячно до 15 числа поточного місяця відповідно до наданої квитанції незалежно від кількості днів , коли дитина відвідує дошкільний заклад.

4.14. Не вноситься плата, якщо дитина не відвідувала заняття гуртка протягом місяця з поважних причин(хвороба, відпустка батьків).

4.15. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність ЗДО здійснюється бухгалтером, оплата праці якого проводиться за рахунок додаткових освітніх  послуг відповідно до чинного законодавства.

4.16. У зв’язку  з тимчасовим призупиненням діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо), плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням керівниками гуртків з надання додаткових платних послуг пропущених  за час простою годин.

У. КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

5.1. Контроль за якістю наданням  додаткових платних послуг здійснюється керівником ЗДО, вихователем-методистом згідно з  посадовими обов’язками, радою ЗДО.

5.2. Контроль за витратами на розвиток матеріальної бази ЗДО здійснюється керівником закладу освіти та батьківським комітетом.

5.3. Державний контроль за наданням додаткових послуг здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГУРТКОВУ РОБОТУ В ЗДО № 7 «ВІНОЧОК»

 

з/п

Назва гуртка

Вартість занять на місяць

Періодичність проведення гурткової роботи

Програми, за якими працюють гуртки

 

1.

Гурток англійської мови

«Gold chіldren»

150 грн.

2 рази в тиждень

(з кожною віковою групою)

«Англійська мова для дітей дошкільного віку»

 

Шкваріна Т.М., Кулікова І.А.

 

Оплата за гурток здійснюється за фактичне відвідування.

Гурткова робота

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», листом МОН України «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1 / 9-803 від 12.11.2013 року та інструктивно-методичного листа «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах» № 1 / 9-813 від 15.11.2013 року, Статутом закладу дошкільної освіти та на підставі вивчення запиту батьків  в ЗДО №7 було відкрито гуртки з вивчення англійської мови та образотворчого мистецтва. Питання надання платної освітної послуги розглядається щорічно на батьківських зборах.

Гурток з образотворчого мистецтва проводиться безкоштовно за рахунок бюджетних коштів.

Сума оплати за гурток з англійської мови становить 80 грн. за дитину в місяць.

 КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ:

Михайлова Катерина Станіславівна — гурток зобржувальної діяльності «Промінчики» 

Образотворча діяльність — специфічна за своїм змістом і формами вираження активність, спрямована на естетичне сприйняття і перетворення світу за допомогою мистецтва. 

Основними завданнями керівник гуртка вбачає: створення умов для вільного експериментування з художніми матеріалами та інструментами, ознайомлення із засобами художньо-образної виразності та прийомами роботи, створення образів за допомогою різних видів мистецтв та технік образотворчості (малювання, ліплення, аплікація, художня праця, конструювання), розвиток художньо-творчих здібностей у продуктивних видах діяльності. 

Головну увагу педагог приділяє змісту роботи, задуму, технічним вмінням і навичкам, засобам виразності. У своїй практичній роботі діти мають бути вільними від обмеження і передавати все, що відчувають, помічають або уявляють. Засвоєння дітьми різних варіантів відображення оточуючого світу сприяє їхньому творчому розвитку.

 

Юрищинець Яна Володимирівна — «Англійська для малят»

Залучаючи малюків до ознайомлення з іноземною мовою, керівник гуртка спирається на зорову, слухову й моторно-кінестетичну активність дітей, стимулюється робота різних аналізаторів. З огляду на цілісне сприйняття дітьми навколишнього світу, на заняттях використовується мова рухів, жестів, міміки; різні види наочності, пов’язані з асоціативними символами й образами. 

Адже, дитина швидше засвоює іноземне слово, якщо воно пов’язане з конкретним образом або дією. У дітей формується елементарна англомовна комунікативна компетенція. В молодшому дошкільному віці діти набувають умінь слухати, запам’ятовувати і відтворювати елементарну інформацію. В середньому дошкільному віці — вступати в мовленнєвий контакт, долучатися до діалогу. В старшому дошкільному віці діти можуть елементарно передавати інформацію, вести діалоги, висловлювання з двох, трьох і більше слів.

Дочірні категорії